Pozdrav z pobytu

 

Zveřejnění níže bylo vyvěšeno zde 26.3.2016 v 15:42

Představenstvo akciové společnosti s firmou  Euroregion a.s.,  se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2273,

tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 a § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

 

1) zveřejňuje oznámení o uložení Projektupřeměny formou fúze sloučením dle ustanovení  § 15, § 70, § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění   do sbírky listin společnosti Euroregion a.s.,  se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2273, a společnosti AKCIM a.s.,  se sídlem Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 46992324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 952, přičemž společnost Euroregion a.s. vystupuje v projektu fúze sloučením jako nástupnická společnost a společnost AKCIM a.s. jako zanikající společnost,

 

2) zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti Euroregion a.s. a akcionáře společnosti AKCIM a.s., že od 1.4.2016 jsou v sídle těchto společností na shora uvedených adresách, tj. na adrese Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno a na adrese Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno,

k nahlédnutí:

a)      Projekt přeměny formou fúze sloučením,

b)      zpráva představenstva společnosti Euroregion a.s. o fúzi sloučením dle § 24 Zákona o přeměnách,

c)      účetní závěrky zúčastněných společností Euroregion a.s. a AKCIM a.s.  za poslední 3 účetní období

d)      konečné účetní závěrky zúčastněných společností Euroregion a.s. a AKCIM a.s.  vyhotovené ke dni 31.12.2015 a zahajovací rozvaha společnosti Euroregion a.s. vyhotovená ke dni 1.1.2016

 

3)  zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti Euroregion a.s. a akcionáře společnosti AKCIM a.s., že tyto společnosti jsou povinné vydat každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výtah z listin uvedených v bodě 2) písm. a) až d) výše

 

4)  zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti Euroregion a.s. a akcionáře společnosti AKCIM a.s., že dosavadní akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu nástupnické společnosti před fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne tohoto zveřejnění

 

5) zveřejňuje upozornění pro věřitele společnosti Euroregion a.s. a věřitele společnosti AKCIM a.s. ve smyslu § 35 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, že ti věřitelé společnosti Euroregion a.s. a ti věřitelé  společnosti AKCIM a.s.,  kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností k dohodě  o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti fúze sloučením vůči nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. To neplatí, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost takové cenné papíry odkoupila. Práva vlastníků dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají nedotčena.

 

Představenstvo společnosti Euroregion a.s.  shora uvedeným zveřejněním plní ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zveřejnit shora uvedené údaje i za společnosti AKCIM a.s.

 

za představenstvo AKCIM a.s., Ing.Ivo Lachman, předseda představenstva


 
masáž lávovými kameny
masáž lávovými kameny

baňkování
baňkování

dopřejte si hydromasáž
dopřejte si hydromasáž
Webkamera webkamera
wellness hotel Panorama
počasí pro naše hosty

Wellness víkend...
Wellness pobyty, víkendy...
Ubytování Jižní Morava...

Hotelier roku

 návštěvníci Hotel.cz doporučují Baby friendly  Poskytujeme slevy na CARTERekreace bez lepku Klub pevného zdraví


www.hotelpanorama.cz