Pozdrav z pobytu

Oznámení Euroregionu a.s.


Na tomto místě jsou v souladu s platnými stanovami ze dne 26.6.2014 společnosti Euroregion a.s.
(IČ: 25331256) čl. 8, odst.8.11 zveřejňována oznámení společnosti Euroregion a.s. určená jejím akcionářům

i jiným obchodním partnerům.

 

 

POZVÁNKA

(vyvěšena zde 15.5.2019 v 15:30)

 

představenstvo  společnosti Euroregion a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2273,

 svolává

řádnou valnou hromadu společnosti 

Euroregion a.s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

v oddíle B, vložka č. 2273

 

se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno

 IČ: 25331256

 

na den  20. června 2019 v 9:00 hodin

na adresu: Notářská kancelář JUDr. Aleny Havránkové,

nám. Republiky 1262/3, 678 01 Blansko, 3. poschodí

 

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Výroční zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2018 a o stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky za rok 2018 a včetně návrhu na rozdělení zisku

4. Zpráva dozorčí rady

5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

6. Podnikatelský záměr na roky 2019-2020

7. Závěr valné hromady

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tisících Kč).

 

Aktiva  celkem                     38 380                                                

Pasiva celkem                      38 380                                                                          

- dlouhodobý majetek        32 100                                                  - vlastní kapitál                     26 555                  

- oběžná aktiva                    6 154                                                    - cizí zdroje                           11 726                       

- ostatní aktiva                     126                                                        - ostatní pasiva                     99                                                 

Výnosy                                                                  32 768                                                                                                

Náklady                                                                 29 603                                                                                                

Výsledek hospodaření po zdanění                              2 597    

 

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2018 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 19.6.2019 v sídle společnosti,  a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin nebo na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko, a to každý pracovní den v týdnu od 9.00 do 14.00 hodin.

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Předsedou valné hromady se volí pan Ing. Ivo Lachman

Zapisovatelem se volí paní Věra Dražanová

Ověřovatelem zápisu se volí osoba z pléna.

Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí paní Marcela Fabíková

Zdůvodnění:

Navržené osoby jsou vybrány  tak, aby se jednalo o osoby mající zkušenosti s průběhem valné hromady.

 

K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2018 a o stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky za rok 2018 a včetně návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

Přednesená zpráva představenstva bude rekapitulovat fakta roku 2018.

 

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Přednesená Zpráva dozorčí rady  bude o přezkoumání účetní závěrky za rok  2018.

 

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku, tedy zisku za rok  2018 ve výši 2.597.101,49 Kč následovně:

a)       částka ve výši 1.500.000,-Kč bude vyplacena jako podíl na zisku za rok 2018 akcionářům společnosti

b)       částka ve výši 1.097.101,49Kč bude ponechána na účtu nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku je podřízeno postupu dle platných stanov.

 

K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2019-2020.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá podnikatelský záměr kopírující dlouhodobý podnikatelský koncept.

 

Prezence akcionářů  bude zahájena v 08:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář  se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem  na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář  - fyzická osoba se u prezence prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se u prezence prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za  ni. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.  Při prezenci je akcionář nebo  jeho zástupce dále povinen předložit akcie, jež ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

 

Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 19.6.2019 nahlédnul zdarma do stanov, účetní závěrky 2018, a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin nebo na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko, a to každý pracovní den v týdnu od 9.00 do 14.00 hodin.

 

V Brně  dne  13. května 2019

 

 

Euroregion  a.s.

Ing. Ivo Lachman v.r.,   předseda představenstva                                            

           

 

 

 

EET INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA EUROREGION a.s.

12/2016 Sb., § 25

Informační povinnost poplatníka 

   (1)  Poplatník  je  povinen  mít  na  místě,  kde  se běžně uskutečňují  evidované  tržby,  umístěno  informační  oznámení,  které je dostatečně   viditelné  a  čitelné,  pokud  to  nevylučuje  povaha  věci. Informační  oznámení  je  poplatník  povinen  umístit  na  internetové  stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

   (2) Obsahem informačního oznámení je

a)      text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  Zároveň  je povinen zaevidovat přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v  případě  technického  výpadku  pak  nejpozději  do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

Vážení hosté tímto plníme naši zákonnou povinnost a v hotelu najdete  taktéž INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ.

Ivo Lachman, ředitel hotelu

 

 


 
masáž lávovými kameny
masáž lávovými kameny

baňkování
baňkování

dopřejte si hydromasáž
dopřejte si hydromasáž
wellness hotel Panorama
počasí pro naše hosty

Wellness víkend...
Wellness pobyty, víkendy...
Ubytování Jižní Morava...

Hotelier roku

 návštěvníci Hotel.cz doporučují Baby friendly  Poskytujeme slevy na CARTERekreace bez lepku Klub pevného zdraví


www.hotelpanorama.cz