Pozdrav z pobytu

oznámení Euroregionu a.s.


Na tomto místě jsou v souladu s platnými stanovami ze dne 26.6.2014 společnosti Euroregion a.s.
(IČ: 25331256) čl. 8, odst.8.11 zveřejňována oznámení společnosti Euroregion a.s. určená jejím akcionářům.

 

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O PROJEKTU FÚZE bylo vyvěšeno zde 26.3.2016 v 15:40

Představenstvo akciové společnosti s firmou  Euroregion a.s.,  se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2273,

tímto ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 a § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

 

1) zveřejňuje oznámení o uložení Projektupřeměny formou fúze sloučením dle ustanovení  § 15, § 70, § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění   do sbírky listin společnosti Euroregion a.s.,  se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2273, a společnosti AKCIM a.s.,  se sídlem Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 46992324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 952, přičemž společnost Euroregion a.s. vystupuje v projektu fúze sloučením jako nástupnická společnost a společnost AKCIM a.s. jako zanikající společnost,

 

2) zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti Euroregion a.s. a akcionáře společnosti AKCIM a.s., že od 1.4.2016 jsou v sídle těchto společností na shora uvedených adresách, tj. na adrese Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno a na adrese Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno,

k nahlédnutí:

a)      Projekt přeměny formou fúze sloučením,

b)      zpráva představenstva společnosti Euroregion a.s. o fúzi sloučením dle § 24 Zákona o přeměnách,

c)      účetní závěrky zúčastněných společností Euroregion a.s. a AKCIM a.s.  za poslední 3 účetní období

d)      konečné účetní závěrky zúčastněných společností Euroregion a.s. a AKCIM a.s.  vyhotovené ke dni 31.12.2015 a zahajovací rozvaha společnosti Euroregion a.s. vyhotovená ke dni 1.1.2016

 

3)  zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti Euroregion a.s. a akcionáře společnosti AKCIM a.s., že tyto společnosti jsou povinné vydat každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výtah z listin uvedených v bodě 2) písm. a) až d) výše

 

4)  zveřejňuje upozornění pro akcionáře společnosti Euroregion a.s. a akcionáře společnosti AKCIM a.s., že dosavadní akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu nástupnické společnosti před fúzí sloučením, mají právo požádat představenstvo nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne tohoto zveřejnění

 

5) zveřejňuje upozornění pro věřitele společnosti Euroregion a.s. a věřitele společnosti AKCIM a.s. ve smyslu § 35 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, že ti věřitelé společnosti Euroregion a.s. a ti věřitelé  společnosti AKCIM a.s.,  kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností k dohodě  o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti fúze sloučením vůči nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. To neplatí, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost takové cenné papíry odkoupila. Práva vlastníků dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají nedotčena.

 

Představenstvo společnosti Euroregion a.s.  shora uvedeným zveřejněním plní ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zveřejnit shora uvedené údaje i za společnosti AKCIM a.s.

 

za představenstvo Euroregion a.s., Ing.Ivo Lachman, předseda představenstva

 

 

Níže uvedená pozvánka byla zde vyvěšena dne 6.4.2016 v 13:35 hod

 

POZVÁNKA

představenstvo  společnosti Euroregion a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2273,

 svolává

řádnou valnou hromadu společnosti 

Euroregion a.s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

v oddíle B, vložka č. 2273

se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno

 IČ: 25331256

na den  24. května 2016 v 9.00 hodin

na adresu Češkovice 168, 678 01 Blansko

(wellness hotel Panorama v Blansku)

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Výroční zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2015 a o stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky za rok 2015 a včetně návrhu na rozdělení zisku

4. Zpráva dozorčí rady

5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

6. Seznámení valné hromady s projektem fúze s vlastní stoprocentní dceřinou společností AKCIM a.s.

7. Podnikatelský záměr na roky 2016-2017

8. Závěr valné hromady

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tisících Kč).

Aktiva  celkem                                     18 843                                    Pasiva celkem                                   18 843                   

- dlouhodobý majetek                        18 608                                    - vlastní kapitál                                    18 353

- oběžná aktiva                                      226                                - cizí zdroje                                               490

- ostatní aktiva                                           9                                      - ostatní pasiva                                      0

Výnosy                                                 2 405                     

Náklady                                                1 089                     

Výsledek hospodaření po zdanění   1 316      

 

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2015 a Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou je akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 23.5.2016 v sídle společnosti,  a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin nebo na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko, a to každý den v týdnu od 9.00 do 14.00 hodin.

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Předsedou valné hromady se volí pan Ing. Ivo Lachman

Zapisovatelem se volí paní Věra Dražanová

Ověřovatelem zápisu se volí osoba z pléna.

Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí paní Marcela Fabíková

Zdůvodnění:

Navržené osoby jsou vybrány  tak, aby se jednalo o osoby mající zkušenosti s průběhem valné hromady.

K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2015 a o stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky za rok 2015 a včetně návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

Přednesená zpráva představenstva bude rekapitulovat fakta roku 2015.

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Přednesená Zpráva dozorčí rady  bude o přezkoumání účetní závěrky za rok  2015.

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015. Valná hormada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku, tedy zisku za rok  2015 ve výši 1 315 336,72,- Kč následovně:

a)       částka ve výši 135 590,51 k úhradě neuhrazené ztráty minulých let. Nová výše neuhrazené ztráty minulých let je 0,- Kč

b)       částka ve výši 1 179 746,21 bude ponechána na účtu nerozdělený zisk minulých let.

 

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku je podřízeno postupu dle platných stanov a záměru snižovat neuhrazené ztráty minulých let a až po té vytvořit podmínky pro jiné použití vytvořeného zisku.

K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:  

Valná hromada bere na vědomí již dříve přijatý projekt realizace fúze se svojí 100%-ní dceřinnou společností AKCIM a.s. Valná hromada byla senámena se zněním NOTÁŘKÉHO ZÁPISU ze dne 23.3.2016, který PROJEKT FÚZE obsahuje. Řádná valná hromada bere na vědomí rozhodný den fúze k 1.1.2016 i fakt, že o celém procesu fúze rozhodne v konečném důsledku soud.

K bodu 7 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2016 -2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá podnikatelský záměr kopírující dlouhodobý podnikatelský koncept a především akceptující fakt realizace fúze společnosti Euroregion a.s. se svou stoprocentní dceřinnou společností AKCIM a.s., kdy Euroregion a.s. je společností nástupnickou.

Prezence akcionářů  bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář  se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem  na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář  - fyzická osoba se u prezence prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se u prezence prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za  ni. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.  Při prezenci je akcionář nebo  jeho zástupce dále povinen předložit akcie, jenž ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 23.5.2016 nahlédnul zdarma do stanov, závěrky 2015 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin nebo na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko, a to každý den v týdnu od 9.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti opětovně upozorňuje akcionáře, kteří dosud nepředložili akcie k vyznačení změny formy akcie na akciích, a to z formy akcie na majitele na formu akcie na jméno, a dále akcionáře, keří dosud nepředložili akcie k provedení záznamu o snížení základního kapitálu dle rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 15.6.2015, že tak mohou učinit a akcie k vyznačení změny formy a nominální hodnoty předložit, a to ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 23.5.2016, a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko. Představenstvo tímto zároveň upozorňuje akcionáře na následky spojené s prodlením dle ustanovení § 3 odst. 2 Zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřením ke zvýšení transparentnosti akciových společností, a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení  akcionáře  s předložením akcií k vyznačení změny formy akcie na akciích, to z formy akcie na majitele na formu akcie na jméno a se sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů jsou spojeny tyto následky:

- akcionář není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení,

- rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

V Brně  dne  6. dubna 2016 

Euroregion  a.s.

Ing. Ivo Lachman v.r.,   předseda představenstva                                            

            

 

 


 
masáž lávovými kameny
masáž lávovými kameny

baňkování
baňkování

dopřejte si hydromasáž
dopřejte si hydromasáž
Webkamera webkamera
wellness hotel Panorama
počasí pro naše hosty

Wellness víkend...
Wellness pobyty, víkendy...
Ubytování Jižní Morava...

Hotelier roku

 návštěvníci Hotel.cz doporučují Baby friendly  Poskytujeme slevy na CARTERekreace bez lepku Klub pevného zdraví


www.hotelpanorama.cz