Pozdrav z pobytu

Oznámení Euroregionu a.s.


Na tomto místě jsou v souladu s platnými stanovami ze dne 26.6.2014 společnosti Euroregion a.s.
(IČ: 25331256) čl. 8, odst.8.11 zveřejňována oznámení společnosti Euroregion a.s. určená jejím akcionářům

i jiným obchodním partnerům.

 

Níže uvedená pozvánka byla zde vyvěšena dne 22.5.2017 v 13:00 hod

POZVÁNKA

 

představenstvo  společnosti Euroregion a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25331256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2273,

 svolává

řádnou valnou hromadu společnosti 

Euroregion a.s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

v oddíle B, vložka č. 2273

 

se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno

 IČ: 25331256

 

na den  29. června 2017 v 9.00 hodin

na adresu Češkovice 168, 678 01 Blansko

(wellness hotel Panorama v Blansku)

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Výroční zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2016 a o stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky za rok 2016 a včetně návrhu na rozdělení zisku

4. Zpráva dozorčí rady

5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

6. Schválení  Vnitřního předpisu upravujícího odměňování členů orgánů společnosti Euroregion a.s. a osob blízkých 

7. Schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

8. Podnikatelský záměr na roky 2017-2018

9. Závěr valné hromady

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tisících Kč).

 

Aktiva  celkem                                    34.763                                   Pasiva celkem                      34.763 

                                                                             

- dlouhodobý majetek                       30.888                                  - vlastní kapitál                     23.866                                   

- oběžná aktiva                                    3.348                                     - cizí zdroje                           10.664                                      

- ostatní aktiva                                     527                                        - ostatní pasiva                     233                                                

 

Výnosy                                                                  27.408                                                                                

Náklady                                                                25.532                                                                                

Výsledek hospodaření po zdanění                  1.876                    

 

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2016 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 28.6.2017 v sídle společnosti,  a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin nebo na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko, a to každý den v týdnu od 9.00 do 14.00 hodin.

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Předsedou valné hromady se volí pan Ing. Ivo Lachman

Zapisovatelem se volí paní Věra Dražanová

Ověřovatelem zápisu se volí osoba z pléna.

Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí paní Marcela Fabíková

Zdůvodnění:

Navržené osoby jsou vybrány  tak, aby se jednalo o osoby mající zkušenosti s průběhem valné hromady.

 

K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

-Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2016 a o stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky za rok 2016 a včetně návrhu na rozdělení zisku.

-Valná hromada bere na vědomí informaci o přijatém úvěru ve výši 5 mil. Kč a jeho zajištění vlastní nemovitostí.

-Valná hromada souhlasí s limitem zajištění ve prospěch věřitele (banky) až do výše 20 mil. korun českých pro případnou budoucí potřebu zvýšení úvěrového rámce bez nutnosti dalšího dozajištění.

Zdůvodnění:

Přednesená zpráva představenstva bude rekapitulovat fakta roku 2016.

Schválený úvěr je za obvyklých podmínek se zajištěním umožňujícím budoucí navýšení úvěrového rámce bez dalšího dozajištění.

 

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Přednesená Zpráva dozorčí rady  bude o přezkoumání účetní závěrky za rok  2016.

 

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016. Valná hormada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku, tedy zisku za rok  2016 ve výši 1.875.916,07 Kč následovně:

  1. částka ve výši 1.500.000,-Kč bude vyplacena jako podíl na zisku za rok 2016 akcionářům společnosti při zohlednění již vyplacených záloh na podíl na zisku za rok 2016.

  2. částka ve výši 375.916,07 bude ponechána na účtu nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku je podřízeno postupu dle platných stanov.

 

K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:  

Valná hromada schvaluje Vnitřní předpis č. 22.1., upravující odměňování členů orgánů společnosti Euroregion a.s. a osob blízkých

Zdůvodnění:

Původní vnitřní předpis, upravující odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy představenstva či dozorčí rady, platný v roce 2016, nereflektuje změny ve společnosti Euroregion a.s. po realizaci fúze s dceřinou společností AKCIM a.s.. Tato pravidla odměňování nevyhovují aktuální situaci společnosti Euroregion a.s. po fúzi.

 

K bodu 7 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:  

Valná hromada schvaluje novou Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva Euroregion a.s.

Zdůvodnění:

Tato smlouva zcela nahrazuje původní Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva z 22. května 2014, která byla platná před fúzí s dceřinou společností AKCIM a.s. a tedy v době existence zcela jiných parametrů podnikání společnosti Euroregion a.s.

 

K bodu 8 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2017-2018

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá podnikatelský záměr kopírující dlouhodobý podnikatelský koncept a především akceptující fakt realizace fúze společnosti Euroregion a.s. se svojí stoprocentní dceřinnou společností AKCIM a.s., kdy Euroregion a.s. se stala v roce 2016 společností nástupnickou a AKCIM a.s. zanikla sloučením  do Euroregion a.s.

 

 

Prezence akcionářů  bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář  se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem  na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář  - fyzická osoba se u prezence prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se u prezence prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za  ni. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.  Při prezenci je akcionář nebo  jeho zástupce dále povinen předložit akcie, jež ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

 

Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 28.5.2017 nahlédnul zdarma do stanov, účetní závěrky 2016, a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin nebo na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko, a to každý den v týdnu od 9.00 do 14.00 hodin.

 

Představenstvo společnosti opětovně upozorňuje akcionáře, kteří dosud nepředložili akcie k vyznačení změny formy akcie na akciích, a to z formy akcie na majitele na formu akcie na jméno, a dále akcionáře, kteří dosud nepředložili akcie k provedení záznamu o snížení základního kapitálu dle rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 15.6.2015, že tak mohou učinit a akcie k vyznačení změny formy a nominální hodnoty předložit, a to ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne 28.5.2017, a to po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 606 722 951, vždy v pracovní dny od 9.00 do 10.00 hodin na adrese Češkovice 168, 678 01 Blansko. Představenstvo tímto zároveň upozorňuje akcionáře na následky spojené s prodlením dle ustanovení § 3 odst. 2 Zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřením ke zvýšení transparentnosti akciových společností, a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení  akcionáře  s předložením akcií k vyznačení změny formy akcie na akciích, z formy akcie na majitele na formu akcie na jméno a se sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů jsou spojeny tyto následky:

- akcionář není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení,

- rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

V Brně  dne  19. května  2017

Euroregion  a.s.

Ing. Ivo Lachman v.r.,   předseda představenstva                                           

   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

            

EET INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA EUROREGION a.s.

12/2016 Sb., § 25

Informační povinnost poplatníka 

   (1)  Poplatník  je  povinen  mít  na  místě,  kde  se běžně uskutečňují  evidované  tržby,  umístěno  informační  oznámení,  které je dostatečně   viditelné  a  čitelné,  pokud  to  nevylučuje  povaha  věci. Informační  oznámení  je  poplatník  povinen  umístit  na  internetové  stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

   (2) Obsahem informačního oznámení je

a)      text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  Zároveň  je povinen zaevidovat přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v  případě  technického  výpadku  pak  nejpozději  do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

Vážení hosté tímto plníme naši zákonnou povinnost a v hotelu najdete  taktéž INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ.

Ivo Lachman, ředitel hotelu

 

 


 
masáž lávovými kameny
masáž lávovými kameny

baňkování
baňkování

dopřejte si hydromasáž
dopřejte si hydromasáž
Webkamera webkamera
wellness hotel Panorama
počasí pro naše hosty

Wellness víkend...
Wellness pobyty, víkendy...
Ubytování Jižní Morava...

Hotelier roku

 návštěvníci Hotel.cz doporučují Baby friendly  Poskytujeme slevy na CARTERekreace bez lepku Klub pevného zdraví


www.hotelpanorama.cz